Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Koszyk pusty
Strona główna » Regulamin

Regulamin

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.hurtownialodziarza.pl.

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu:  +48 721 201 206
oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: info@hurtownialodziarza.pl

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy hurtownialodziarza.pl działający pod adresem www.hurtownialodziarza.pl prowadzony jest przez firmę Aramico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000515279. Spółka zarejestrowana jest pod numerem NIP: 525-259-00-44, Regon: 147310985. Siedziba spółki znajduje się w Warszawie, ul.Złota 7/18, kod pocztowy 00-019 Warszawa.
 1. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
 • Telefonu  +48 22 299 04 06
 • Poczty elektronicznej info@hurtownialodziarza.pl

Sklep Internetowy hurtownialodziarza.pl prowadzi sprzedaż hurtową i sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

§2 Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Sklep Internetowy hurtownialodziarza.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hurtownialodziarza.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może kupić Towar.
 3. Sprzedający – Aramico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
 4. Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego. Osoby fizyczne które nie uzyskały jeszcze pełnoletniości mogą korzystać ze Sklepu Internetowego wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)
 6. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W przypadku, gdy Klient jest Konsumentem, do Umowy Sprzedaży zastosowanie mają również przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827)
 7. Towar (Produkt) – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 8. Złożenie Zamówienia – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§3 Ceny towarów

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.hurtownialodziarza.pl są cenami BRUTTO/NETTO. CENY BRUTTO (zawierają podatek VAT).
 2. Wszystkie ceny Towarów podane są w złotych polskich (PLN).
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

§4 Składanie zamówienia

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży. Złożenie zamówienia przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 2. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową.
 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
  1. Złożenie zamówienia jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu), wybierze sposób płatności i dostawy, a następnie potwierdzi wolę złożenia zamówienia. W przypadku wybrania sposobu dostawy poprzez przesyłkę kurierską do skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest podanie dokładnego adresu, na który Towar ma być wysłany.
  2. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka a następnie dokonanie czynności opisanych w pkt 3 a.
  3. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikatu lub informacji.
 4. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze Sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
 7. W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru, Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego przed realizacją Zamówienia, a Kupujący ma prawo wówczas w terminie 30 dni do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i cenie.
 8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i innych formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§5 Koszty i termin wysyłki

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się̨ za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Czas realizacji Zamówienia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem.
 4. Informacja o kosztach dostawy znajduje się̨, na stronie Sklepu Internetowego
 5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych;
 6. Powyższe terminy nie dotyczą realizacji Zamówień Towarów produkowanych lub sprowadzanych na specjalne zamówienie Klienta, jak również zamówień Towaru, którego Sprzedający nie ma w chwili składania zamówienia przez Klienta na stanie. O zaistnieniu takich okoliczności, Sprzedający zawiadomi Klienta. Strony uzgodnią indywidualnie termin i miejsce odbioru lub dostawy.
 7. W przypadku trudności z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta termin dostawy może ulec wydłużeniu, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

8. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże akceptacja Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Klienta wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sklep przekaże Klientowi fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.

 1. Sklep wystawia i udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Klientowi za pośrednictwem panelu administracyjnego Klienta.
 2. Koszty wydania i odebrania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta ponosi Klient.
 3. Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi lub bezpośrednio Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą̨ na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 4. Klient po otrzymaniu przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość́ i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności danych podanych przez Klientów w trakcie składania Zamówienia, spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.
 7. Przyjmuje się, że osoba odbierająca Towary w imieniu Klienta jest osobą upoważnioną przez niego do dokonania odbioru dostawy i podpisania się̨ w jego imieniu na dokumencie dostawy, jak również dokonania innych czynności z tym związanych.
 8. W przypadku jednokrotnego nieodebrania przez Klienta Zamówionych Towarów, jeżeli były one dostarczane za pośrednictwem Przewoźnika lub nieodebrania ich w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienie o gotowości Towaru do odbioru w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo rozwiązać zawartą Umowę z Klientem w trybie natychmiastowym. Ponadto Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów poniesionych przez Sprzedającego z tytułu nieodebrania Towarów, o którym mowa w niniejszym podpunkcie.

 

§6 Płatności

 1. Kupujący przy składaniu zamówienia wybiera jeden z proponowanych sposobów płatności poprzez zaznaczenie jednej z opcji, a następnie naciśnięcie przycisku „dalej”.
 2. Płatność za zamówiony towar w przypadku wyboru opcji dostawy przesyłką kurierską może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru) lub przelewem (przedpłata) na konto bankowe sklepu nr 19109025900000000131248803 w Santander Bank Polska S.A.
 1. Płatność za zamówiony towar w przypadku wyboru opcji osobistego odbioru następuje gotówką podczas odbioru.
 2. Na każdy sprzedany towar wystawiamy fakturę lub paragon.

 

 

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument może złożyć oświadczenie, na formularzu którego wzór stanowi załącznik numer 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014 poz. 827). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane na adres: ul.Złota 7/18, 00-019 Warszawa.
  1. W razie odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  2. Klient będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sprzedający zaproponuje, że sam odbierze towar. Towar powinien być odesłany na adres siedziby Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
  3. Zwracany w tym trybie Towar powinien być w stanie nienaruszonym i nieużywalnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  4. Sprzedający zwróci Klientowi będącemu Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
  5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. W przypadku, gdy Klient płacił przelewem, zwrot płatności otrzymanych od Klienta nastąpi na konto z którego dokonana była płatność, chyba, że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskaże inne konto. W przypadku, gdy płatność była uiszczana przy odbiorze Towaru, Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy każdorazowo powinien wskazać numer konta, na który mają być zwrócone pieniądze.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, bezpośredni koszt zwrotu Towaru ponosi Kupujący. W przypadku Towarów, które nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu ustalenia kosztów zwrotu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

 

 

 

§8 Procedura reklamacji

 1. Prosimy o sprawdzenie przed odebraniem przesyłki od kuriera czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę oraz sprawdzeniu zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku, gdy opakowanie lub zawartość przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze Sprzedającym w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej. Protokół szkody sporządzony w trakcie dostawy w obecności kuriera jest warunkiem niezbędnym do dalszego wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 2. Sklep daje gwarancję, na jakość sprzedawanych towarów (aktualny termin ważności oraz atesty jakościowe).
 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedającego (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
 5. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 6. Sprzedający po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, odsyła wymieniony lub naprawiony Towar, albo wartość świadczeń Kupującego, do Klienta na własny koszt.
 7. Reklamacje należy zgłaszać pod adres: ul.Złota 7/18, 00-019 Warszawa. Reklamacje można zgłaszać również za pomocą poczty elektronicznej na adres info@hurtownialodziarza.pl. W zgłoszeniu należy określić, kto jego dokonuje, jakiego Towaru dotyczy, kiedy Kupujący nabył towar i na czym polega wada.

 

§9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 2. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

 

 

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, a w przypadku, gdy Klient posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży stosuje się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U 2014 poz. 827).
 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd ustalony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 3. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie (ul. Sienkiewicza 3 , 00-015 Warszawa, Sekretariat Sądu Polubownego
  II piętro, pokój 211, tel/faks: 22-827-68-48, 22-826-18-30 w. 31). Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Informacje prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do negocjacji.
 6. Do składania zamówień w Sklepie internetowym niezbędny jest komputer wyposażony w co najmniej: przeglądarkę internetową (Internet Explorer 7+, Mozilla Firefox 20+, Google Chrome 30+).
 7. Data opublikowania regulaminu 23.11.2020

 


Przejdź do strony głównej
Newsletter

 

USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ